a hug

cái gì nó đi qua rồi nó không quay lại cho mình đâu